Försäljnings- och leveransvillkor för L-SYSTEM

Försäljnings- och leveransvillkor för L-SYSTEM

Försäljnings- och leveransvillkor för L-SYSTEM
Försäljning sker endast till företag som har ett giltigt organisationsnummer.

Försäljning ske endast till företag som ligger i EU (Europeiska Unionen), samt Norge.

Pris:

Priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

Betalning

Om inget annat har avtalats ska betalning ske senast 14 dagar från fakturadagen. L-SYSTEM har alltid rätt att kräva betalning i förskott för leverans.

Om betalning inte sker i tid har L-SYSTEM rätt att ta ut dröjsmålsränta, referensränta med tillägg av 8 % från förfallodatum till dess betalning sker

Vid betalning med kreditkort ska köparen vara uppmärksam på att kreditkortsföretaget ofta förhandsbokar/reserverar aktuellt belopp på kontot, vilket påverkar resterande kredit på kortet. Även om köparen sedan gör ändringar i beställningen kan L-SYSTEM inte häva det bokade/reserverade beloppet, eftersom hävning sker automatiskt efter 7-14 dagar.

L-SYSTEM drar aldrig betalning från kreditkortet innan godset skickas.

L-SYSTEM skickar alltid ut en faktura med e-post när godset är skickat

Om betalning gjorts med kort är beställningen redan betalad och köparen behöver inte göra något mer.

Leverans och leveransvillkor

Normalt skickar L-SYSTEM ut alla beställningar som kommer in innan kl.14 samma dag.

Leverans av långgods kan ta mellan 2-4 dagar beroende på vikt och längd.

Leverans sker med Schenker. Leverans sker med  DAP i enlighet med villkoren i Incoterms 2010.

Reklamationer

Reklamation av synliga fel eller brister ska göras skriftligen senast 5 dagar efter leverans mottagits av köparen. Krav rörande fel eller brister kan under inga omständigheter göras senare än 18 månader efter leverans av varorna.

Reklamation ska göras skriftligen och innehålla en utförlig beskrivning av saknad vara eller om det aktuella felet, samt att en kopia av fakturan bifogas.

L-SYSTEM ansvar för fel och brister och beloppet kan inte i något fall överstiga fakturabeloppet för den aktuella varan.

Returpolicy

Om köparen av en anledning inte är nöjd med de levererade varorna, kan varan/varorna returneras till L-SYSTEM under följande förutsättningar:

  • Varan/varorna är i ursprunglig- och obruten förpackning.
  • Varan/varorna är i originalskick och inte har använts
  • Endast lagervaror tas i retur
  • Returen sker på köparens egen räkning, bekostnad och risk.
  • L-system betalar tillbaka 70% av varan/varornas värde exkl. frakt plus eventuella andra avgifter
  • Returanmodan måste göras skriftligen till L-SYSTEM
  • Returanmodan måste komma in till L-SYSTEM inom 5 dagar efter leverans mottagits av kund.
  • Kapat eller bearbetat gods tas ej i retur

L-SYSTEM kan alltid avvisa en begäran om retur om något av fallen ovan inte uppfylls.

Force majeure m.m.

L-SYSTEM är inte ansvarig för händelser som ligger utanför vår kontroll såsom olika typer av katastrofer, beslut från myndigheter eller andra händelser som skäligen inte kunnat förutses. I sådana fall ska de hänföras till Force Majeure, vilket innebär att vi befrias från förpliktelsen att fullgöra ingångna avtal.

Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande. L-SYSTEM kan inte heller hållas ansvarig för dröjsmål eller bristande avtalsuppfyllelse om detta beror på leveranser från underleverantörer.

Produktansvar

L-SYSTEM ansvarar för skada på levererad vara endast när detta uttryckligen föreskrivs i produktansvarslagen (1992:18).

L-SYSTEM och köpare ansvarar tillsammans att låta eventuella tvister avgöras vid svensk domstol eller skiljedomstol i Sverige, säte Helsingborg, som behandlar ersättningskrav som rests mot någon av parterna på grund av skada eller förlust, som påstås ha orsakats av en vara som L-SYSTEM levererat.

Ansvarsbegränsning

L-SYSTEM ansvarar inte för avvikelser angående användning eller utseende i förhållande till produkt- och katalogspecifikationer, då dessa specifikationer endast är vägledande.

L-SYSTEM tar inget ansvar för hur köparen använder de köpta varorna.

Vid ersättningskrav gentemot L-SYSTEM kan beloppet inte överstiga fakturabeloppet på den aktuella varan.

L-SYSTEM ansvarar inte för driftavbrott, utebliven vinst eller annan indirekt skada hos köparen.

Förbehåll för fel m.m. i kataloger etc. 

L-SYSTEM ansvarar inte för fel, inklusive tryckfel, och utelämnanden information på hemsida, i L-SYSTEM:s kataloger och prislistor, samt L-SYSTEM förbehåller sig rätten att ändra i dessa dokument.

Övrigt

I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09. I dessa villkor gäller svensk lag.

L-SYSTEM skickar inte ut gods till privata adresser, endast till företagsadresser.